กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183455
ชื่อเรื่อง: Retinoschisis in Congenital Hypopituitarism with Short Stature: A New Clinic Entity?.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Toyran, Sami
Bilgin, Sinan
Akay, Fahrettin
คำสำคัญ: Growth hormone deficiency
retinoschisis
short stature
optic disc anomaly
วันที่เผยแพร่: 2016
แหล่งอ้างอิง: Toyran Sami, Bilgin Sinan, Akay Fahrettin. Retinoschisis in Congenital Hypopituitarism with Short Stature: A New Clinic Entity?. British Journal of Medicine and Medical Research. 2016; 17(1):1-4.
บทคัดย่อ: Herein we report a short stature man with unilateral retinoschisis associated with optic disc anomaly. The patient presented to our clinic after 5 years of gradually decreased vision in his right eye. He had flat retinoschisis with large round-shape break of the inner retinal layer in the right eye. There was also perifoveal retinoschisis. Fundus examination revealed peripapillary chorioretinal atrophy, tilted and hypoplastic optic disc, ‘frosted branch’ or ‘dragged’ appearance of temporal retinal vessels. SD-OCT revealed an unusual entity of retinoschisis likely connected to the optic disc anomaly. Our case does not show previously reported characteristics of the eye involvement with syndromic short stature, and may represent a new clinical entity.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183455
ISSN: 2231-0614
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:British Journal of Medicine and Medical Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bjmmr2016v17n1p1-4.pdfCase study230.26 kBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น