กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183451
ชื่อเรื่อง: Carbonic Anhydrase Inhibition Affect Antioxidant Enzyme Activity in the Blood of STZ Induced Diabetic Rats.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Ibrahim, S. I.
Ameh, D. A.
Atawodi, S. E.
Uma, I. A.
Mohammad, F. Y.
คำสำคัญ: Carbonic anhydrase
catalase
SOD
diabetes
วันที่เผยแพร่: 2016
แหล่งอ้างอิง: Ibrahim S. I., Ameh D. A., Atawodi S. E., Umar I. A., Mohammad F. Y. Carbonic Anhydrase Inhibition Affect Antioxidant Enzyme Activity in the Blood of STZ Induced Diabetic Rats. British Journal of Medicine and Medical Research. 2016; 17(1):1-9.
บทคัดย่อ: Background: Carbonic anhydrase is found in the blood of all vertebrate and thus playing a fundamental role in the maintenance of acid-base homeostasis. Erythrocytes are intrinsically prone to oxidative stress because of their exposure to high oxygen tension. Aim: The study aimed to investigate the changes of erythrocytes anti-oxidative enzymes in STZ induced diabetic rats and to determine the antioxidant potential of Cadaba farinosa leaves. Results: The result of the present study showed that inhibition of carbonic anhydrase result in significant decrease in both erythrocyte and plasma catalase activity, whereas erythrocyte and plasma superoxide dismutase activity increased. Conclusion: Carbonic anhydrase inhibition may alter the activity of anti-oxidative enzymes in vivo.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183451
ISSN: 2231-0614
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:British Journal of Medicine and Medical Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bjmmr2016v17n1p1-9.pdfOriginal research article143.35 kBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น