กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183439
ชื่อเรื่อง: Progressive Nagashima-type palmoplantar keratosis in a Chinese patient with recurrent c.796C>T mutation in SERPINB7.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Qiu, Meng
Zou, Xian-Biao
วันที่เผยแพร่: มกร-2017
แหล่งอ้างอิง: Qiu Meng, Zou Xian-Biao. Progressive Nagashima-type palmoplantar keratosis in a Chinese patient with recurrent c.796C>T mutation in SERPINB7. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2017 Jan-Feb; 83(1): 136-138.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183439
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ijdvl2017v83n1p136.pdfNet Letter1.13 MBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น