กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183436
ชื่อเรื่อง: A Case of Pediatric Pertussis Unhesitatingly Diagnosed with the Insight of Microbiology Laboratory.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Horiuchi, Ayaka
Kubota, Noriko
Hidaka, Eiko
Nakamura, Tomohiko
Oana, Kozue
Kawakami, Yoshiyuki
คำสำคัญ: Bordetella pertussis
pediatric
gram’s stain
isolation
LAMP
loop-mediated isothermal amplification
วันที่เผยแพร่: 2016
แหล่งอ้างอิง: Horiuchi Ayaka, Kubota Noriko, Hidaka Eiko , Nakamura Tomohiko, Oana Kozue, Kawakam Yoshiyuki. A Case of Pediatric Pertussis Unhesitatingly Diagnosed with the Insight of Microbiology Laboratory. British Journal of Medicine and Medical Research. 2016; 16(12):1-4.
บทคัดย่อ: We describe a pediatric pertussis case occurred in an unvaccinated six-month-old male infant. The newborn patient was rapidly diagnosed by means of the insight of the clinical microbiology laboratory, despite the absence of comments on the suspicion of pertussis. The keen insight of the laboratory lay in noticing the discrepancies between the usual culture results and the gram-stain findings on the respiratory secretion submitted for bacteriological examination with the clinical diagnosis of aspiration pneumonitis. It should be highly stressed that the careful consideration of findings from gram-stained preparations surely guide correct diagnosis.
URI: http://imsear.hellis.org/handle/123456789/183436
ISSN: 2231-0614
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:British Journal of Medicine and Medical Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bjmmr2016v16n12p1-4.pdfCase study119.13 kBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น