Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551คู่มือการจัดกระบวนการ การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการศิรินันท์ กิตติสุขสถิต; รศรินทร์ เกรย์; รัตนาพร อินทร์เพ็ญ; วรรณภา อารีย์
1-Jan-2526ศาลายา : ชานเมืองพระนครในวันพรุ่งนี้ปราโมทย์ ประสาทกุล, บรรณาธิการ; Pramote Prasartkul, Editor; จรรยา เศรษฐบุตร, บรรณาธิการ; Chanya Sethaput, Editor; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม; Mahidol University. Institute for Population and Social Research
2551พัฒนาการ การจัดทำทะเบียนราษฏร และสำมะโนประชากรในประเทศไทยรศรินทร์ เกรย์; อมรรัษฎ์ บุนนาค; เรวดี สุวรรณนพเก้า
2551การศึกษาคุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; กาญจนา ตั้งชลทิพย์; ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต; ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ; สุภรต์ จรัสสิทธิ์; พอตา บุนยตีรณะ
2550รายงานการวิจัยผู้สูบบุหรี่ วัยรุ่นสูบบุหรี่ และผู้รับควันบุหรี่ ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรีจรรยา เศรษฐบุตร; วรชัย ทองไทย
2552ประชากรและสังคม 2552:ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากรชาย โพธิสิตา; สุชาดา ทวีสิทธิ์
2552โครงสร้างและอิทธิพลของข่ายสังคมการศึกษาระดับมัธยมศึกษานอกหมู่บ้านต่อการย้ายถิ่นออกนอกหมู่บ้าน:การวิเคราะห์จากข้อมูลในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรีกาญจนา เทียนลาย
2552ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไข...ความรุนแรงทางเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
2553ความสุขเป็นสากลรศรินทร์ เกรย์; วรชัย ทองไทย; เรวดี สุวรรณนพเก้า
2546สถานะความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและทิศทางการวิจัยที่พึงพิจารณากฤตยา อาชวนิจกุล